گلستان آی تی

عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

دسته بندی: اخبار
142 views
تصاویر برای و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدانگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“id”:”0_LF3g3CT25VgM:”,”oh”:396,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/26/5006224_763.png”,”ow”:595,”pt”:”حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی …”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5739081/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRjI1ooKPeYc-Cpw4cnqgbFNZtotGpGpDHV3hPhLseCQBfmzErJvaY3GrI”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“id”:”zT–mUHv-FbLHM:”,”oh”:398,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/26/5006225_724.png”,”ow”:595,”pt”:”حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی …”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5739081/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRX8a4ipdxd1XZ2wZzYkq66TSY7fl3q_nyGuqpx3FWJxDWdtQJCankkU4U”,”tw”:181}
{“cl”:3,”cr”:6,”ct”:21,”id”:”V8xNGMVQSkqUzM:”,”oh”:516,”ou”:”http://static3.ilna.ir/thumbnail/VadVHAGcCFMf/TbaZ-65erigz_KuonkQ7j4fGZx6NUybp2e1awigXJ3Ar7nwJ7wnB4Gngr8x7S0KTJzDAKIgFhxI,/%D8%A8%D9%85%D8%A8+%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C+.jpg”,”ow”:774,”pt”:”اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس | خبرگزاری …”,”rh”:”ilna.ir”,”ru”:”http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/401197-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:124,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT5oSFeCbjlUThmretqpMWkuRSEqztEnALckWi2T_fbqi_4j55M4JIrd-I”,”tw”:186}
{“cb”:21,”cr”:6,”ct”:21,”id”:”E2ugEQBPSar7nM:”,”oh”:516,”ou”:”http://static3.ilna.ir/thumbnail/UakFFaMNTF51/TbaZ-65erigz_KuonkQ7j4fGZx6NUybp2e1awigXJ3Ar7nwJ7wnB4Gngr8x7S0KTJzDAKIgFhxI,/%D8%A8%D9%85%D8%A8+%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C+.jpg”,”ow”:774,”pt”:”اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس | خبرگزاری …”,”rh”:”ilna.ir”,”ru”:”http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/401197-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:122,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTSoOQNctDMD2puhSrAgEQjSENU_Q7sRRWaYld642eQlmQddR7da-jXv2gg”,”tw”:183}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“id”:”taHhY6DHApX3kM:”,”oh”:341,”ou”:”http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1394/2/9/456907_830.jpg”,”ow”:614,”pt”:”رویارویی هواپیمای ایران و جنگنده های سعودی در یمن/ تخریب باند …”,”rh”:”asriran.com”,”ru”:”http://www.asriran.com/fa/news/393824/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSzCgVTfQXOQJwAzKVwwla2sbuzxBqkd1cogjMZNqbPHeymKeJ3pC_Pozs”,”tw”:218}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“cb”:9,”cl”:18,”cr”:6,”id”:”ADpjKi1vuNf3qM:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/08/10/139408101326175876429764.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – تلخ ترین عکس از سانحه سقوط هواپیما”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/11/904598/%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRtBTGx5dYgEPT17mihzMJPnQrNpvAzd0thc8HCRQLbnfYFm4u6vOSu0T4″,”tw”:174}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“ct”:6,”id”:”47TPIVpTgrT1cM:”,”oh”:541,”ou”:”http://ir.sputniknews.com/images/179/06/1790676.jpg”,”ow”:1000,”pt”:”استقرار هواپیماهای توپولف-۲۲ روسی در فرودگاه همدان ایران”,”rh”:”ir.sputniknews.com”,”ru”:”http://ir.sputniknews.com/iran/20160816/1790698.html”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQprywrENuQDH1-A-mzpKcrDPKLPx73QgZqiC4zNBftpR2g67wn51GNiJjT”,”tw”:222}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“id”:”nTwuWOyPrtnwMM:”,”oh”:312,”ou”:”http://static2.parsnews.com/thumbnail/IoJvsCqE9TLO/H9JQmKBc0s-Ih7bhwA8pIv6YclDD_Z723yAWxjTqCN2OJxM6LHgcMpfH3WO5QFSWngxJ9r-G6_q0cdBUbQJ5VyN5PKclsvTUtVJ47jwzkUUrBjdxAIoFR_aETTb5SGnuMJbM5eTXzE1zHQlvhPFP-WaEajfuVKY5h2DaC0kHBpk,/02581634.jpg”,”ow”:600,”pt”:”نیروی هوایی ایران وارد سوریه شده است؟/ هواپیماهای روسی از فرودگاه …”,”rh”:”parsnews.com”,”ru”:”http://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/326881-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSe9pmibV5kP3DPggL135MYCwWiC7yBym8jMPjSmkNCvxWQe8FYtcg3fN5V”,”tw”:231}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان

{“cl”:3,”ct”:6,”id”:”HitU2qiYQCajTM:”,”oh”:649,”ou”:”http://www.asriran.com/files/fa/news/1395/5/25/614836_834.jpg”,”ow”:1000,”pt”:”13 هواپیمای جنگی روسیه (+عکس)”,”rh”:”asriran.com”,”ru”:”http://www.asriran.com/fa/news/486949/13-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRWT6BPXe0s9Hw9oXCAC22rR9W6TQ6JdRbzTzdCrFeBzjz-ypVDPia6F0sz”,”tw”:185}

تصاویر بیشتر برای و فیلم هواپیما های روسیه در فرودگاه همدان


استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) – …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاست خارجی

۶ روز پیش – استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) … هواپیماهای جنگی سوخو- ۳۴ روز یکشنبه (دیروز) با برخاستن از فرودگاه همدان ایران، حملاتی را … این هواپیماهای جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسیه به همدان انتقال یافته اند.

حضور طیّاره های روسی در همدان و عادت همیشگی مسؤولان ایرانی – …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

۵ روز پیش – عصر ایران – خبر حضور بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان (نوژه) را ابتدا … را که ابعاد عظیم بین المللی دارد را پنهان نگه داشت و رفت و آمد هواپیماهای روسی را در خفا انجام داد؟ … واکنش آمریکا به استفاده جنگنده های روسیه از فرودگاه همدان برای عملیات سوریه: …. استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) …

حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید …

www.yjc.ir/…/حملات-جنگنده-هایروسی-به-تروریست-ها-از-فرودگاههمدان-…

۶ روز پیش – به ادعای راشاتودی، بمب افکن های روسیه با برخاستن از پایگاه همدان … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی وزارت دفاع روسیه+تصاویر و فیلم ….. فردا روزی هم میبینیم روسیه میره بعد همه متوجه میشن هواپیما های مهم در ایران مانده اند . …. با اينا بايد عكس يادگاري گرفت نه مسافربر فرانسوي.

اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس | …

www.ilna.ir/…/401197-اعزام-هواپیماهایروسی-به-سوریه-از-پایگاه-هوایی-ه

۶ روز پیش – اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس … TU-۲۲M۳ روسی از جنوب روسیه در فرودگاه «مودزوک» به سمت ایران پرواز در آمده است.

حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان …

www.parsnews.com/…/387595-حملات-جنگنده-هایروسی-به-تروریست-ها-…

۶ روز پیش – به ادعای راشاتودی، بمب افکن های روسیه با برخاستن از پایگاه همدان … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان+تصاویر … +عکس ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۱۵:۵۸; روایت امیرحسین آرمان در «خندوانه» از چالش‌های سریال «پریا» ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۹: …

ادعای استقرار بمب‌افکن‌های روسی در همدان +تصاویر – صراط

www.seratnews.ir/fa/…/ادعای-استقرار-بمب‌افکن‌هایروسی-در-همدان-تصاو…

۷ روز پیش – بهنوش طباطبایی به فیلم سینمایی «لابی» به کارگردانی محمد پرویزی پیوست. … به گزارش فارس، رسانه‌های غربی ادعا کردند هواپیماهای جنگی روسیه در … از بمب‌افکن‌های استراتژیک روسی TU-22M3 را در یک فرودگاه منتشر کرده و مدعی …

استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) | خبر …

khabar.parsijoo.ir/…/استقرار-جنگنده-های-ارتش-روسیه-در-ایران-(+عکس-

هواپیماهای جنگی روسیه با برخواستن از پایگاه همدان و عبور از آسمان عراق، اهدافی را در … های خبری روسی گفته بودند که جنگنده های روسی وارد فرودگاه همدان ایران شده اند.

خبرگزاری تسنیم – روسیه از پایگاه هوایی ایران به عنوان …

www.tasnimnews.com/…/روسیه-از-پایگاه-هوایی-ایران-به-عنوان-حفاظی-د…

۵ روز پیش – این روزنامه افزود: به نظر می رسد که برخی افراد هواپیماهای راهبردی روسیه … پیش از این راشاتودی در خبری اعلام کرد که مسکو و تهران قراردادی نظامی را امضا کرده‌اند که به موجب آن هواپیماهای روسی از فرودگاه همدان برای … فیلم/اولین پرواز بمب‌افکن راهبردی روسیه از پایگاه سوم شکاری همدان …. اجتماعی · استانها · رسانه ها · عکس.

پرواز بمب افکن های روسی از پایگاه نوژه همدان+ عکس – شبکه خبر

www.irinn.ir/news/…/پرواز-بمب-افکن-هایروسی-از-پایگاه-نوژه-همدانع

۶ روز پیش – وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بمب افکن و جنگنده های روسی با پرواز از یک … شبکه راشاتودی در خبری فوری به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد بمب افکن های روسی با برخاستن از فرودگاه همدان پایگاه های تروریست‌ها را … رونمایی از موتور ملی توربوجت هواپیما … جراحان ۴۰ قبضه چاقو از شکم یک هندی بیرون آوردند+ فیلم.

المصدرنیوز: عکسهای هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه نوژه را …

www.bbc.com/persian/iran/…/160821_me_russia_hamedan_photo_sourc…

۶ ساعت پیش – … ابتدا عکس و خبر هواپیماهای نظامی روسیه در فرودگاه نوژه را هفته پیش منتشر کرد … پرواز بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه از پایگاه نوژه همدان برای بمباران … با اینکه “نیروی هوایی روسیه متعهد شده بود که هیچ عکس یا فیلمی از محوطه …

مسیرحملات بمب افکن های روسیه از فرودگاه همدان+ عکس | …

www.ghatreh.com/…/مسیرحملات-بمب-افکن-هایروسیهفرودگاههمدانع

۵ روز پیش – هواپیماهای جنگی روسیه با برخاستن از پایگاه همدان و عبور از آسمان عراق، … گزارش تصویری بی بی سی از حضور بمب افکن های روسیه در همدان/ فیلم

هواپیماهای روسی در همدان چه می‌کنند؟ | اقتصاد آنلاین

www.eghtesadonline.com/…/140952-هواپیماهایروسی-در-همدان-چه-می-کنن…

۵ روز پیش – حضور هواپیماهای جنگنده روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان که به دنبال توافق ایران و روسیه برای جنگ با داعش انجام شده، سوال‌های زیادی را در ذهن‌ها به …

بمب افکن‌های روسی در همدان +تصاویر – فردا

www.fardanews.com/fa/news/…/بمب-افکن‌هایروسی-در-همدان-تصاویر

وزارت دفاع روسیه استقرار بمب افکن های Tu-22M3 و SU-34 را در ایران تایید کرد. روز سه شنبه این هواپیما ها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع داعش در سوریه حمله کردند. … خبر: ۵۵۷۲۹۶. تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ – ۲۱:۰۱. عکس و فیلم » حیات وحش …

اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس | …

khabarone.ir/news/3242034

۶ روز پیش – اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس … استراتژیک TU-۲۲M۳ روسی از جنوب روسیه در فرودگاه «مودزوک» به سمت ایران پرواز در آمده است. … استقرار جنگنده‌های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم), عصر ایران.

بمب افکن‌های روسی به ایران وارد شدند+عکس – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/…/بمب-افکن‌هایروسی-به-ایران-وارد-شدندعکس

۶ روز پیش – وزارت دفاع روسیه استقرار بمب افکن های Tu-22M3 و SU-34 را در ایران تایید کرد. روز سه شنبه این هواپیما ها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع داعش در سوریه حمله کردند. … حمله القاعده به ارتش سوریه در غوطه دمشق+عکس و فیلم.

استقرار هواپیماهای توپولف-۲۲ روسی در فرودگاه همدان ایران – …

ir.sputniknews.com/iran/20160816/1790698.html

۶ روز پیش – هواپیماهای توپولف-۲۲ ام ۳ نیروی هوافضای روسیه به فرودگاه نظامی همدان ایران وارد شدند و از آنجا … عکس: Ministry of defence of the Russian Federation.

اولین حمله بک فایرهای روسی از همدان به داعش فیلم – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/search/?q=اولین…فایرهای+روسی+از+همدانفیلم

دومین حمله بمب افکن های غول پیکر روسی به داعش+عکس و فیلمهواپیماهای غول پیکر و استراتژیک توپولوف ۲۲ نسل جدید ارتش روسیه شب … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی وزارت دفاع روسیه+تصاویر و فیلم.

اولین عملیات هواپیمای نظامی روسیه از همدان (فیلم)

www.asrkhabar.com/…/اولین-عملیات-هواپیمای-نظامی-روسیه-از-همدانفی

۶ روز پیش – وزارت دفاع روسیه فیلم حمله هوایی هواپیماهای تو-۲۲ ام۳ به تاسیسات شبه نظامیان. … برای جاسوسی (+عکس) · خروج هواپیما از باند فرودگاه مهرآباد/ فرودگاه بسته شد(فیلم) … استفاده دستگاه های اطلاعاتی از سوسک برای جاسوسی (+عکس) …

سیاست خارجی:استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران ( …

kahlek.ir/index.php/news1833404

۶ روز پیش – سیاست خارجی:استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) … هواپیماهای روسیه برخواستن پایگاه و از عراق، را سوریه می و به همدان گردند. … به گروه تروریستی های وارد از برخی های روسی بودند جنگنده روسی فرودگاه ایران اند.

چرا عملیات هوایی روسیه از «نوژه» متوقف شد؟ – ساعت۲۴

www.saat24.com/news/…/چرا-عملیات-هوایی-روسیه-از-نوژه-متوقف-شد

۲ ساعت پیش – به گزارش اسپونتیک روسیه؛ پرواز هواپیماهای روسیه از پایگاه نوژه از مدتی قبل از اعلام رسمی آن انجام می شده و … بدانند این پروازها از سرگرفته شود و یا پروازهای دیگری از فرودگاه همدان و یا فرودگاه های دیگر ایران انجام شود. … عکس و فیلم …

استفاده روسیه از فرودگاه همدان، عمل به قانون اساسی است – …

www.snn.ir/mobile/mobiledetail/News/534974/186

۳ روز پیش – نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: استفاده روسیه از یک فرودگاه جمهوری … که استفاده هواپیماهای روسی برای بمباران اهداف داعش از فرودگاه نوژه همدان، …

هرلحظه، حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ …

harlahze.com/…/حملات-جنگنده-هایروسی-به-تروریست-ها-از-فرودگاههمدا

برای دیدن فیلم کلیک کنید. … ادعای استقرار بمب افکن های راهبردی روسیه در فرودگاه همدان+سند و تصاویر ….. فعلا چند تو هر هواپیما مثل اتوبوس ها یک شاگرد میزارن بعد از مدتی که گذشت هواپیما …. با اينا بايد عكس يادگاري گرفت نه مسافربر فرانسوي.

آپارات – سقوط هواپیمای مسافربری

www.aparat.com/result/سقوط_هواپیمای_مسافربری

فیلم لحظه سقوط هواپیمای مسافربری اماراتی در روسیه · حبیب تی وی … واقعیت سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی توسط ناو آمریکایی · جوان همدان. ۳۰۸ بازدید. ۶:۲۶ …

هواپیماهای جنگی روسیه در ایران مستقر شدند + تصاویر – جدید …

newsdownloaphoto.xyz/…/هواپیماهای-جنگی-روسیه-در-ایران-مستقر-ش-۴/

۵ روز پیش – قبل از این برخی سایت های خبری روسی گفته بودند که جنگنده های روسی وارد فرودگاه همدان ایران شده اند. هدف این جنگنده ها، حمله به اهدافی در سوریه اعلام …

تحلیلگر روس:حملات از پایگاه همدان موثرتر است – اعتدال

etedaal.ir/fa/news/…/تحلیلگر-روسحملات-از-پایگاه-همدان-موثرتر-است

۲ روز پیش – هواپیماهای روسی تنها از باند فرودگاه آن استفاده می‌کنند. … وی در ادامه تاکید کرد که حملات هوایی روسیه از پایگاه هوایی همدان موثرتر خواهد بود چرا که فاصله‌ تا هدف بسیار کمتر است …. هلاکت چهار عضو داعش در کرمانشاه/ عکس و فیلم (۵ نظر).

استقرار جت‌های روسیه در پایگاه هوایی ایران برای حمله به …

sobh-shoush.ir/?p=12247

۶ روز پیش – با توافق نظامی ایران و روسیه، هواپیماهای بمب افکن TU-22M3 برای هدف قرار دادن … استقرار جت‌های روسیه در پایگاه هوایی ایران برای حمله به تروریست‌ها در سوریه+ عکس … نیوز با پخش تصاویر انحصاری از هواپیماهای جنگنده روسیه در فرودگاه همدان در … افراد مجوز اقامت در ۲هتل سنندج را داشتند/فیلم برداری از مجموعه های نظامی …

کلیپ هواپیماهای روسیه در نوژه – صفحه نخست

nazbid.xyz/post/?q=کلیپ+هواپیماهای+روسیه+در+نوژه

۴ روز پیش – بروجردی: پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی …. که جنگنده های روسيه با پرواز از فرودگاه پایگاه نظامی نوژه همدان، نقاطی را در … کودک ۵ ساله که عکس و فیلم او به صورت گسترده منتشر شد را تکذیب کرد.

ماموریت ویژه بزرگترین “بمب افکن” جهان در فرودگاه همدان + …

rishe.ir/news/26147

۷ روز پیش – ماموریت ویژه بزرگترین “بمب افکن” جهان در فرودگاه همدان + تصاویر … این هواپیماهای جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسیه به همدان انتقال یافته …

اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس – …

baztab24.com/…/اعزام+هواپیماهای+روسی+به+سوریه+از+پایگاه+هوایی+همدا

اعزام هواپیماهای روسی به سوریه از پایگاه هوایی همدان +عکس … این گزارش مدعی شده است که اخیرا بمب‌افکن‌های استراتژیک TU-۲۲M۳ روسی از جنوب روسیه در فرودگاه «مودزوک» به سمت ایران … بمباران داعش در دیرالزور توسط هواپیماهای روسی+فیلم و عکس.

وزارت دفاع روسیه استقرار بمب افکن های “تو-۲۲ ام ۳” و … – …

www.mizanonline.ir/…/وزارت-دفاع-روسیه-استقرار-بمب-افکن-های-تو-۲…

۵ روز پیش – بمب افکن های روسیه اکنون از فرودگاهی نظامی در جمهوری اوستیای شمالی … فیلم لحظه بمباران انبارهای تسلیحاتی داعش توسط بمب‌افکن های روسیه … عراق حریم هوایی خود را در اختیار هواپیماهای نظامی روسیه قرار می دهد … با پایگاه سوم شکاری شهید نوژه آشنا شوید/ استقرار بمب افکن های “تو-۲۲ ام ۳” و “سو-۲۴” در همدان + عکس.

هواپیمای مسافربری در جاده جاجرود! + فیلم و تصاویر | پایگاه …

arastabar.ir/news/22037

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی …. در فیلم و تصاویر ارسالی از شهروندخبرنگار تهرانی شاهد این ماجرا خواهید بود.

مسیرحملات بمب افکن‌های روسیه از فرودگاه همدان+ عکس | دمادم

damadam.ir › اخبار › اقتصاد آنلاین › تصویری

۵ روز پیش – هواپیماهای جنگی روسیه با برخاستن از پایگاه همدان و عبور از آسمان عراق، اهدافی را در سوریه … مسیرحملات بمب افکن های روسیه از فرودگاه همدان+ عکس …. ۱۴ دانلود فیلم و عکس های اشک و گریه کردن محمد بنا مربی کشتی فرنگی در المپیک …

فاصله بین پایگاه همدان تا حلب سوریه+تصاویر – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/…/542270-فاصله-بین-پایگاه-همدان-تا-حلب-سوریه-ت…

۵ روز پیش – اما حضور این دو هواپیما، خصوصا بمب افکن های بک فایر روسی به عنوان یکی از خاص … بر اساس فیلم های منتشر شده، تا به امروز روسها بیشتر از بمب های سقوط آزاد سری …. حملات جنگنده‌های روس به تروریست‌ها از فرودگاه همدان+تصاویر …

انتقال هواپيماهاي روسيه به همدان – صفحه نخست

jahansite.xyz/post/?q=انتقال+هواپيماهاي+روسيه+به+همدان

ادعای استقرار بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان (+عکس) … کرد جنگنده های دوربرد از نوع “تو-۲۲ إم۳” و هواپیماهای جنگی سوخو- ۳۴ روز یکشنبه (دیروز) با برخواستن از فرودگاه همدان ایران، حملاتی را … اولین عملیات هواپیمای نظامی روسیه از همدان (فیلم) …

واکنش لاریجانی به استقرار جنگنده های روسیه در فرودگاه همدان …

tnews.ir/news/7e8468686458.html

۵ روز پیش – لاریجانی ادامه داد: ایران در حل بحران تروریستی منطقه با روسیه همکاری دارد اما پایگاه … اسلامی ادامه داد: استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان مطرح شده است که بر … استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم).

استقرار بمب افکنهای استراتژیک روسیه در همدان+عکس – هدهدنیوز

www.hodhodnews.ir/…/استقرار-بمب-افکنهای-استراتژیک-روسیه-در-هم

۷ روز پیش – در حال حاضر هواپیماهای روسی برای حمله به اهداف این دو گروه مجبور به طی کردن مسافتی … عصر ایران : ادعای استقرار بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان (+عکس); فارس : رسانه‌های … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان / تأیید خبر استقرار بمب افکن های … قتل هولناک با تبر در شیراز + عکس و فیلم.

عکس/تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان | پایگاه …

osoolgerayan.com/news/international/news-id=68010

۳ روز پیش – … ۴ فروند هواپیمای سوخو ۳۴ نیروی هوایی ارتش روسیه مستقر در باند فرودگاه شهید نوژه همدان مشخص می باشند. لازم به ذکر است که دولت های ایران و روسیه از چند روز پیش در راستای … سازی فرودگاه همدان برای بهره برداری در عملیات هوایی علیه مواضع گروه های …. فیلمی ویژه از «برنامه کاری رهبر انقلاب در طول یک روز» + فیلم.

جنگنده های روسی در همدان چه می‌کنند؟ | .:: پایگاه خبری کشکان ::.

kashkan.ir/news/59974/جنگنده-هایروسی-در-همدان-چه-می‌کنند؟/

۵ روز پیش – وزارت دفاع روسیه استقرار بمب افکن های تو-۲۲ ام ۳ و سو-۲۴ را در ایران تایید کرد. روز سه شنبه این هواپیما ها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع داعش در سوریه حمله کردند. در اطلاعیه وزارت دفاع … عکس/ فیلم/ صوت. افتتاح نمایشگاه …

توپولوف-۲۲ – رسانه ی خبری وبلاگی

rasanetv.ir/page-899678.html

بمب افکن روسی توپولوف-۲۲ (tu-22) 1114 یک فروند هواپیمای مسافربری در شمال غربی ایران در … انتقال بمب افکن های “توپولوف ۲۲” و “سوخو ۳۴” به فرودگاه نظامی همدان منجر به افزایش . … دومین حمله بمب افکن های غول پیکر روسی به داعش+عکس و فیلم

تحولات سوریه – گزارش آخرین تحولات سوریه، خان طومان، اخبار …

sahebkhabar.ir/subject/103274/تحولات-سوریه

پوتین چه پیامی با پرواز هواپیماهای روسیه از ایران به جهان فرستاد؟ ۳ ساعت قبل. [ابنا] · شهادت سه رزمنده شیعه سوری در استان حلب + عکس. سه تن از جوانان … دفع حمله تروریست ها به فرودگاه “کویرس” توسط ارتش سوریه ۳ ساعت … جت‌های روسیه احتمالا ۲۸ مرداد پایگاه نوژه همدان را ترک کرده‌اند ۵ ساعت … فیلم/انهدام مرکز دیدبانی النصره در حلب.

جنگنده های روسیه به پایگاه “نوژه همدان” رسیدند! – مجله …

www.dustaan.com › اخبار سیاسی و بین الملل

۱ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – جنگنده های روسیه به پایگاه “نوژه همدان” رسیدند! … فیلم: روش عجیب زنان هندی برای سوار شدن قطار! …. نیست تصویر هوایی از یک فرودگاه شبه نظامی را در حالی که یک جنگنده … تصاویر/ بهره برداری از هواپیمای عجیب و “نامرئی” روسیه تا دو هفته آیند … +عکس · نخستین مانور مشترک جت های جنگنده روسیه و آمریکا بر فراز …

رد ادعای BBC درباره عکس‌های هواپیماهای روسی – نشر اخبار

www.nashrnews.org/…/رد+ادعای+bbc+درباره+عکس+های+هواپیماهای+روسی

وبگاه خبری «المصدر نیوز» که تصاویر اولیه از هواپیماهای روسیه در همدان را منتشر کرده بو. … خبری که ابتدا عکس و خبر هواپیماهای نظامی روسیه در فرودگاه نوژه را هفته پیش منتشر کرد به … بمباران داعش در دیرالزور توسط هواپیماهای روسی+فیلم و عکس.

فوری خروج هواپیما از باند فرودگاه مهرآباد فرودگاه بسته شد( …

newsfile.ir/…/فوری+++خروج+هواپیما+از+باند+فرودگاه+مهرآباد++فرودگاه

پروازهایی که قرار بود در مهر اباد به زمین بنشینند به فرودگاه های دیگر مانند اصفهان … واکنش ناتو به حمله روسیه به داعش از همدان ائتلاف ناتو روز چهارشنبه به استفاده روسیه …. تسنیم – ۱۲ ساعت پیش; فیلم: سانحه در هواپیمای حامل علی دایی و تیم نفت در …

واکنش آمریکا به استفاده جنگنده های روسیه از فرودگاه همدان …

ostanha.tabnak.ir/…/واکنش-آمریکا-به-استفاده-جنگنده-هایروسیه-از-فرو

۵ روز پیش – این هواپیماها قبل از اوستیای جنوبی در شمال گرجستان به سمت سوریه می رفتند اما هم اکنون از … استقرار جنگنده بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان … حرکت زشت بهداد سلیمی و انوشیروانی از زبان یک مسئول جهانی / عکس/ اعتراض …

مهمترین اخبار ایران و جهان

عزل یک بخشدار بعد از کتک زدن پسر ۱۳ ساله (+فیلم) – بخشدار برکنار شده گفت: … پوتین چه پیامی با پرواز هواپیماهای روسیه از ایران به جهان فرستاد؟ – در پی اعلام خبر پرواز جنگنده های روسی به سمت اهداف مشخص در سوریه از پایگاه هوایی در همدان، رسانه های جهان در انعکاس این خبر به تکاپو افتاده اند. … ایران; جهان; روزنامه; عکس; فیلم.

استفاده روسیه از فرودگاه همدان، عمل به قانون اساسی است | …

kb.basij.ir/?q=node/21995

۳ روز پیش – نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: استفاده روسیه از یک فرودگاه جمهوری … که استفاده هواپیماهای روسی برای بمباران اهداف داعش از فرودگاه نوژه همدان، …

الف – چرا پرواز جنگنده های روسیه از ایران مهم شد

alef.ir/vdccpiq1x2bq4m8.ala2.html?382750

۴ روز پیش – گفتنی است پرواز جنگنده های روسی از همدان تنها بدلیل صرف وقت و هزینه کمتر رخ داده … طراحی پوستر فیلم اصغر فرهادی شوخی است یا جدی؟ (+عکس).

تصاویر ماهواره‌های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+ عکس – خطب شکن

khatabshekan.ir › پیشخوان › غیر تولیدی › نقلی

۲ روز پیش – یک موسسه نظامی آمریکایی تصاویر هوایی از حضور بمب افکن های روسیه در … هواپیمای سوخو ۳۴ نیروی هوایی ارتش روسیه مستقر در باند فرودگاه شهید …

پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین – روسیه از پایگاه همدان …

www.qudsonline.ir/detail/News/413694

۴ روز پیش – پیش از این راشاتودی در خبری اعلام کرد که مسکو و تهران قراردادی نظامی را امضا کرده‌اند که به موجب آن هواپیماهای روسی از فرودگاه همدان برای حمله به …

دومین حمله بمب افکن های غول پیکر روسی به داعش+عکس و …

sepas.ir/…/دومین-حمله-بمب-افکن-های-غول-پیکر-روسی-به-داعش+عکس-و-

۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هواپیماهای غول پیکر و استراتژیک توپولوف ۲۲ نسل جدید ارتش روسیه شب … استقرار بمب افکن های راهبردی روسیه در فرودگاه همدان+سند و تصاویر …

پیام های استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان – خبراتور

khabarator.ir/search/?q=پیام+های+استفاده+روسیه+از+پایگاه…همدان

از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد ، با جنس استیل عالی ، طراحی بی نظیر و شگفت انگیز … بمب افکن هاي روسی ظاهرا از پايگاه همدان در غرب ایران برای بمباران مواضع داعش و جبهه النصره در استان … و هواپیماهاي جنگی «سوخو- ۳۴» این کشور روز یکشنبه با برخاستن از فرودگاه همدان حملاتی را ….. تردد مرد به صلیب کشیده شده در روسیه + عکس.

تو-۲۲ إم۳ جنگنده های ارتش روسیه در ایران+همکاری ایران و …

www.keder.ir › خبری و خواندنی › اخبار گوناگون

۵ روز پیش – فیلم سنگسار ثریا + سنگسار کردن در اسلام + فیلم های هالیوودی اسلام ستیزی … های ارتش روسیه در ایران+همکاری ایران و روسیه+پایگاه شکاری همدان+عکس … قبل از این برخی سایت های خبری روسی گفته بودند که جنگنده های روسی وارد فرودگاه همدان … این هواپیماهای جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسیه به همدان انتقال …

آیا حضور هواپیماهای روسی در همدان مغایر قانون اساسی است؟! | …

news.shomalgardi.com/…/آیا-حضور-هواپیماهایروسی-در-همدان-مغایر-قانون…

۵ روز پیش – برخی ادعا می کنند پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه شهید نوژه همدان به مقصد سوریه، مغایر اصل ۱۴۶ قانون اساسی است. … فیلمی که وقایع دهه ی ۶۰ را به تصویر کشیده است؛ امکان-مینا … تجمع کارگران کارخانه چوکا عکس (۲) … فرودگاههمدان …

خبرهای توصیه شده | خبر فارسی

khabarfarsi.com/top_recommended_news

روزنامه ایران: بخشی از فیلم ازدواج بسرعت در فضای مجازی پخش می شود. … مقابل تیم دسته دومی پاس همدان آنقدر تعجب برانگیز هست که نگرانی اهالی فوتبال را بالا و بالاتر ببرد. …. لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد، تمام هواپیماهای روس فعلا ایران را ترک کرده اند، اما ممکن است … خودکشی همزمان یک دختر و پسر در ساری +عکس.

استقرار جنگندههای روسیه در همدان – اخبار شهر ما

ourcitynews.com/post/?q=استقرار+جنگندههای+روسیه+در+همدان

ادعای استقرار بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان (+عکس). یک وب سایت … روز سه شنبه این هواپیما ها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع داعش در سوریه حمله کردند.به گزارش عصر ایران ….. رباتی با قابلیت حمل دارو به شیارهای باریک بدن/ فیلم.

ادعای استقرار جنگنده های ارتش روسیه در همدان (+عکس) – عصر …

www.sarkhat.com/fa/news/141658315/

۶ روز پیش – استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) … هواپیماهای جنگی سوخو- ۳۴ روز یکشنبه (دیروز) با برخاستن از فرودگاه همدان ایران، حملاتی …

حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید .. …

tehranpress.com/…/حملات-جنگنده-هایروسی-به-تروریست-ها-از-فرودگاهه

۶ روز پیش – به ادعای راشاتودی، بمب افکن های روسیه با برخاستن از پایگاه همدان ایران، … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی وزارت دفاع روسیه+تصاویر … عکس. فیلم و صوت. گرافیک و کاریکاتور. عکس: چهارمین جشن ایثار … حادثه برای تیم علی دایی در هواپیما · ∘ پیروزی امید ایران مقابل حریف …

واکنش بغداد به عبور جنگنده‌های روسی از آسمان عراق | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/223514

۴ روز پیش – وی افزود: فقط در مورد عبور هواپیماهای روسیه از نوار مرزی عراق با ترکیه بین دو طرف تفاهم وجود دارد … این در حالی است که مقام های روسیه روز چهارشنبه اعلام کردند که یک گروه از جنگنده بمب افکن های روسی از فرودگاه همدان به پرواز در آمده و … صحنه مشکوک در ماجرای بهداد سلیمی + عکس · فیلم/ رجزخوانی لات های تهران برای داعش.

خلبان جنگنده سانحه هوایی همدان شهید شد + عکس – رکنا

www.rokna.ir/news/…/خلبان-جنگنده-سانحه-هوایی-همدان-شهید-شد-عکس

۴ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – یک فروند هواپیمای شکاری میگ ٢٩ به‌دلیل بروز نقص فنی در باند پرواز پایگاه … کاپیتان کریم نیا از دوستان شهید سرگرد ناظریان گفت: خلبان گلی پور، مهره های کمرش آسیب دیده است … جنگنده میگ روسی در باند فرودگاه همدان حادثه ساز شد …. فیلم آتش زدن وحشیانه یک بیمار روی تخت بیمارستان+عکس (مستند های ویژه) …

بمب‌افکن‌های روس برای اولین بار از همدان به سوریه پرواز کردند

https://www.manoto.news/news/political/puwhq1/news23720

۶ روز پیش – هواپیماهای روسیه اکنون مستقر در فرودگاه همدان هستند و از آن‌جا در جنگ داخلی … وب‌سایت عرب‌زبان «المصدر» اولین رسانه‌ای بود که عکس‌های حداقل سه تا از … فیلم‌های تازه انتشار یافته از آرش قهرمان، زندانی ایرانی که با آمریکایی‌ها مبادله شد.

ایراس – ورود بمب‌افکن های روسیه به پایگاه هوایی همدان

www.iras.ir/fa/doc/news/…/ورود-بمب-افکن-هایروسیه-پایگاه-هوایی-همدان

۷ روز پیش – ویژگی های بومی فیلم های ایرانی مخاطب جهانی دارد … بمب افکن های روسیه اکنون از فرودگاهی نظامی در جمهوری اوستیای شمالی در جنوب این کشور برای … این هواپیماهای جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسیه به همدان انتقال یافته اند.

روایتی از مشهورترین عملیات هوایی جهان +فیلم و تصاویر | …

sepahashura.ir/?p=27287

در این عملیات بیش از ۴۸ هواپیمای عراقی که بیشتر آنها بمب افکنهای روسی … در تمام طول مسیر جدای از موشک‌های زمین به هوا و توپ‌های ضد هوایی، هواپیماهای رهگیر … روز عملیات هر هشت هواپیما در دو گروه چهارفروندی با اسامی البرز و الوند از باند فرودگاه همدان …

جنگنده‌های روسی در همدان

atisam.ir/search/?q=جنگنده‌های+روسی+در+همدان

۶ روز پیش – حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان/ تأیید از سوی وزارت دفاع … پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی … فیلم/ساقط شدن جنگنده روسي در حومه «ادلب» سوریه بین الملل: ساقط شدن …. ۱*۱۱* عکس: امین بصیری پارسا کد خبر: ۳۱۹۰۰۰۸ تاریخ خبر: ۱۷:۴۳ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵٫

تحولات میدانی سوریه؛ خبر وزارت دفاع روسیه از قرارداد همکاری …

www.jc313.ir/50985-تحولات-میدانی-سوریه؛-خبر-وزارت-دفاع-روسیه-از-…

۶ روز پیش – اما بطور همزمان، نیروهای ارتش سوریه و گروه های هم پیمان آن حمله روز …. روز سه شنبه این هواپیما ها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع داعش در سوریه حمله کردند. … بمباران شدید داعش توسط بمب افکن های روسی+عکس و فیلم · شبیخون …

فیلم خلبانان زن روسی در پایگاه نوژه – اخبار ایران و جهان

newsshare.ir/search/?q=فیلم+خلبانان+زن+روسی+در+پایگاه+نوژه

فیلم خلبانان زن روسی در پایگاه نوژه … بروجردی: پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است/ استقرار اس۴۰۰ … انحراف هواپیمای شکاری از باند فرودگاه همدان …. تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+عکس.

(فیلم) تهدید هواپیمای امدادرسان ایرانی در آسمان یمن – فرارو

fararu.com/fa/news/…/فیلم-تهدید-هواپیمای-امدادرسان-ایرانی-در-آسمان-یم…

وی ادامه داد: فرودگاه صنعا پاسخ داد که جنگنده هایی در آسمان صنعا، فرودگاه را در صورت … بر اساس گفته های کاپیتان صداقت نیا، هواپیمای امداد رسان ایرانی که به منظور …. لذا شجاعت اگر توام با تصمیم منطقی نباشد ممکن است نتیجه عکس بدهد که در این مورد …. حضور هواپیماهای روسی ربطی به مجلس ندارد/ تا هر وقت لازم باشد اجازه استفاده از …

حضور هواپیماهای روسی ربطی به مجلس ندارد

besharnews.ir/…/News-حضور_هواپیماهای_روسی_ربطی_مجلس_ندارد_-۱۶۹…

۲۲ ساعت پیش – استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه همدان، بازتاب زیادی در رسانه‌های معتبر بین‌المللی به همراه داشت. … دهقان با اشاره به حضور هواپیماهای جنگنده روسی در همدان و استفاده روس‌ها از امکانات … این هواپیماها از فرودگاه همدان نشست و برخاست می‌کنند اما به این معنی که پایگاه …. جزئیاتی از نخستین پیوند سر جهان + عکس …

فیلم بمباران استراتـژیک روسیه علیه تروریست‌ها+ عکس – …

jamejamonline.ir/…/فیلم-بمباران-استراتـژیک-روسیه-علیه-تروریست‌ه…

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بنابر این گزارش، شب گذشته اسکادران هواپیماهای بمب افکن استراتژیک توپولوف ۹۵، توپولوف ۱۶۰ و توپولوف ۲۲ ام ارتش روسیه پس از برخواستن از فرودگاه نظامی “حمیمیم” واقع در استان لاذقیه سوریه خود … تصویر فیلم بمباران تانکرهای نفتی داعش توسط جنگنده های روسی … تصویر دومین حمله سوخوها به داعش از همدان …

ادعای استقرار جنگنده های روسی در همدان عکس – صفحه نخست

nazaninha.xyz/post/?q=ادعای+استقرار+جنگنده+های+روسیهمدان+عکس

این هواپیماهاي جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسيه به همدان انتقال یافته اند. بنا به ادعاي … ادعای استقرار بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان (+عکس). یک وب سایت … هاي زیادی وارد شد.قبل از این برخی سایت هاي خبری روسي گفته بودند که جنگنده هاي روسي وارد فرودگاه همدان ای … فیلم/ساقط شدن جنگنده روسی در حومه «ادلب» سوریه.

دانلود فیلم: تهدید هواپیمای ایرانی توسط جنگنده های عربستان …

www.tirpress.ir/دانلود-فیلم-تهدید-هواپیمای-ایرانی-توس/۲۲۲۳۴۲

۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – خلبان هواپیمای امداد رسان ایرانی جزئیات مواجهه جنگنده های سعودی، بمباران … یمن بودیم که از طریق مسئولان فرودگاهی یمن به ما اطلاع دادند که عربستان اجازه فرود شما … دست تکان دادن آنها به نشانه تهدید قابل رویت بود و ما از این اقدام آنان عکس گرفتیم. …. کجاست که ببیند ما خبر پایگاه همدان را از وزارت دفاع روسیه فهمیدیم؟

بهار ایران – پرواز هواپيماهاي روسيه براي بمباران سوريه از نوژه …

iran-spring.com/fa/world/syria/44-syria/12222/2016-08-16-19-04-36

۶ روز پیش – فیلم · موسیقی · تئاتر · ادبیات … پرواز هواپيماهاي روسيه براي بمباران سوريه از نوژه همدان … بمب‌افكن هاي دوربرد TU-22M3 و بمب‌افكن هاي تهاجمي سوخو۳۴, با پرواز از فرودگاه نظامي همدان به تاسيسات …. امروز برخی از منابع خبری با انتشار برخی عکس ها مدعی شدند که چند فروند توپلوف۲۲ ام۳ روسی در همدان مستقر شده اند.

ادعای استقرار موشک S – 400 روسی در همدان – ریشه – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/world/147169998018684

۲ روز پیش – دهقان با اشاره به حضور هواپیماهای جنگنده روسی در همدان و استفاده روس‌ها از امکانات … روسیه صرفا جهت سوخت‌گیری هواپیماهای جنگی خود از فرودگاه همدان استفاده می‌کند؟ … شماره گذاری تاکسی های هیبریدی پایتخت · نگاهی به فیلم “فروشنده” اصغر فرهادی … اولین پست “کیمیا علیزاده” بعد از دریافت مدال برنز تکواندو + عکس …

جام نیوز :: JamNews – جنگنده های روسیه به پایگاه “نوژه همدان” …

www.jamnews.ir/detail/News/612094

۱ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بی بی سی برای اثبات گفته های خود می آورد:”طی درگیری‌ها در جریان این دو عملیات بزرگ در حومه حلب، … غربی مدعی حضور و فرود جنگنده های پیشرفته “سوخوی روسیه” در فرودگاه نوژه همدان شد. … هکرهای ایرانی سدی در حومه نیویورک را هک کردند +فیلم. آخرین اخبار. عکس/ حضور شخصیت‌های متفاوت برای ثبت نام در انتخابات.

تین نیوز – حضور هواپيماهای روسی ربطی به مجلس ندارد!

www.tinn.ir/fa/doc/report/…/حضور-هواپيماهایروسی-ربطی-مجلس-ندارد

۱ روز پیش – تین‌نیوز| استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه همدان، بازتاب زیادی در رسانه‌... … دهقان با اشاره به حضور هواپیماهای جنگنده روسی در همدان و استفاده روس‌ها از امكانات … این هواپیماها از فرودگاه همدان نشست و برخاست می‌كنند اما به این معنی كه پایگاه …. عکس · فیلم · کتاب · نشریه · طنز و کاريکاتور · تبریک و تسليت.

بهترین خبر » استقرار جنگنده های ارتش روسیه در پایگاه همدان …

behtarinkhabar.ir/استقرار-جنگنده-های-ارتش-روسیه-در-پایگا/

۵ روز پیش – هواپیماهای جنگی روسیه با برخاستن از پایگاه همدان و عبور از آسمان عراق، … سایت های خبری روسی گفته بودند که جنگنده های روسی وارد فرودگاه همدان …

روسیه ۲۴ مدعی شد: استقرار بمب افکن های روسیه در پایگا …

hamejoo.ir › اخبار

۶ روز پیش – بمب افکن های روسیه اکنون از فرودگاهی نظامی در جمهوری اوستیای شمالی در … این هواپیماهای جنگنده از پایگاه هوایی ” موزدوک ” در روسیه به همدان انتقال …

سقوط هواپیمای مسافربری در روسیه + فیلم – تهران نیوز

tehrannews.ir/سقوط-هواپیمای-مسافربری-در-روسیه۶۱-نفر/

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اشک های دردناک محمد بنا پشت میله های ریو + فیلم و تصاویر · Talar. تالار وحدت یا تالار عروسی!+ عکس · Havapeyma. شناسه خبر:۱۷۶۶۸۸ … یک فروند هواپیمای مسافربری در روسیه سقوط کرد و ۵۵ مسافر به همراه ۶ خدمه پرواز همگی جان … بوئینگ ۷۳۷ در حالیکه در فرودگاه «روستوف آن دان» جنوب روسیه فرود می‌آمد، سقوط کرد.

مجله گیزمیز

آخرین مطالب و عکس های سایت هنری که انگشت به دهانتان میکند! دیدن چهره بدون آرایش … حملات جنگنده های روسی به تروریست ها از فرودگاه همدان! ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ … آهنگ و فیلم.

تابش کوثر – تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+عکس

www.tabeshekosar.ir/vdcb89bf.rhbaspiuur.html

۳ روز پیش – لازم به ذکر است که دولت های ایران و روسیه از چند روز پیش در راستای توافقنامه جدید عملیات … فرودگاه همدان برای بهره برداری در عملیات هوایی علیه مواضع گروه های تروریستی تکفیری … حضور ۵ عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت … استفاده از پایگاه هوایی نوژه برای عبور هواپیماهای روسی و سوخت‌گیری است.

آمادگی پارلمان روسیه برای تصویب توافقنامه استقرار نیروی …

www.entekhab.ir/…/آمادگی-پارلمان-روسیه-برای-تصویب-توافقنامه-است…

۶ روز پیش – یک سناتور ارشد روسی از آمادگی پارلمان این کشور برای تصویب … نظامی را امضا کرده‌اند که به موجب آن هواپیماهای روسی از فرودگاه همدان برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده می‌کنند. هنوز گزارش درمورد تعداد هواپیماهای مستقر در پایگاه هوایی همدان منتشر نشده است. …. تصاویر : هنرمندان در اکران خصوصی فیلم “من”.

فیلمی از جسد خلبان هواپیمای سرنگون شده روسی | نظر

nazarnews.com/100800

مخالفان سوری تصاویری را از یکی از دو خلبان روسی جنگنده سرنگون شده در مرزهای سوریه … رسایی: استفاده روسیه از فرودگاه نوژه همدان، عمل به قانون اساسی است نه نقض آن … ديگر باور كرده اند كه علم مرض را از بين مي برد نه اين بازي هاي تجاري زير سايه دين! … خانه · جامعه · استانها · اقتصاد · سیاست · عکس · فرهنگ و هنر · ورزش · نظرگاه · طنز و …

تبدیل پروازهای فرودگاه همدان از فوکر به ایرباس/ برقراری …

www.mehrnews.com/…/تبدیل-پروازهایفرودگاههمدان-از-فوکر-به-ایر…

۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – وی در مورد پروازهای حج نیز بیان داشت: بعد از برقراري پروازهاي حج عمره با هواپيماهاي ايرباس ۶۰۰-۳۰۰ ، براي اولين بار پروازهاي حج تمتع فرودگاه همدان، …

جنگنده‌های روسی در فرودگاه لاذقیه از نگاه دوربین العالم

fa.alalam.ir/news/1745789

۱۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در این فیلم کوتاه، تردّد جنگنده‌های روسی در فرودگاه حمیم در حومه لاذقیه به تصویر در آمده است. … لاذقیه یک باند جدید احداث کردند که در هفته های اخیر برای فرود هواپیماهای نظامی و ترابری روسی مورد استفاده قرار گرفت. … جنجال کیف همسر نخست وزیر سنگاپور در آمریکا +عکس · چرا بمب‌افکن‌های روسی در همدان مستقر شدند؟

حضور هواپيماهای روسی ربطی به مجلس ندارد! – لینک های گوگل

khabar-online.xyz/حضور-هواپيماهایروسی-ربطی-به-مجلس-ندار/

لینک های گوگل جدیدترین اخبار،قیمت ارز،قیمت دلار،دانلود موزیک و فیلم … دهقان با اشاره به حضور هواپيماهاي جنگنده روسي در همدان و استفاده روس‌ها از امكانات پايگاه … اين هواپيماها از فرودگاه همدان نشست و برخاست مي‌كنند اما به اين معني كه پايگاه هوايي … عکس بدون آرایش و تابستانی الناز شاکردوست · بمب منصوریان در استقلال در آستانه …

دلیل استقرار بمب افکن های روسیه در همدان – بصیرت

basirat.ir/fa/news/294563/دلیل-استقرار-بمب-افکن-هایروسیه-در-همدان

۵ روز پیش – وی استقرار بمب افکن های روسیه در ایران را بیانگر عمق همکاری دو کشور دانست. در مقابل گفتنی است که … عکس فیلم صوت اینفوگرافی پرده نگار.

چرا روسیه از پایگاه هوایی همدان استفاده می‌کند +تصویر ماهواره …

www.aftabir.com/news/article/view/2016/08/20/1398908

۲ روز پیش – سیاست خارجی,پایگاه شهید نوژه,پایگاه هوایی همدان … استراتفور در گزارشی نوشته است که از ۱۵ آگوست هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی ایران … در سوریه هم فرودگاه وجود دارد، اما روس‌ها می‌گویند این فرودگاه‌ها برای استقرار … +عکس و فیلم …

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/topnews.php

سفیر روسیه در تهران: هواپیماهای روس ایران را ترک کرده‌اند/ممکن است حملات از ایران … سفیر روسیه در تهران تأیید کرد که تمامی هواپیماهای روس در حال حاضر ایران را ترک …

اعزام پیشرفته ترین جنگنده روسیه به سوریه +تصاویر | داعش …

daesh-news.com/19854/اعزام-پیشرفته-ه-روسیه-به-سور.html

۱۰ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – روسیه در راستا توسعه نبرد علیه داعش، از جنگنده های سوخو۳۴ در سوریه استفاده کرد، همچنین روسیه در آستانه … داعش یک گروگان روس را ذبح کرد +عکس و فیلم … طبق آخرین اطلاعات، روسیه برای اولین بار از هواپیماهای سوخو ۳۴ خود در سوریه و علیه مواضع داعش استفاده کرد. … پرواز جدید جنگنده های روسیه از فرودگاه همدان …

وزارت دفاع روسیه استقرار بمب افکن های “تو-۲۲ ام ۳” و “سو … – …

www.khabaronline.ir/detail/568156/World/diplomacy

۶ روز پیش – فیلم · عکس · صدا … وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه ضمن تایید استقرار بمب افکن های “تو-۲۲ ام … روسیه روز سه شنبه این هواپیماها با پرواز از فرودگاه نظامی همدان به مواضع … بمب افکن های روسیه اکنون از فرودگاهی نظامی در جمهوری اوستیای شمالی در … فیلم لحظه بمباران انبارهای تسلیحاتی داعش توسط بمب‌افکن های روسیه …

تذکر قانون اساسی درباره استقرار جنگنده های روسیه در …

mordadnews.com/1395/05/…/تذکر-قانون-اساسی-درباره-استقرار-جنگن…

۵ روز پیش – تذکر قانون اساسی درباره استقرار جنگنده های روسیه در فرودگاه همدان … وی ادامه داد: استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان مطرح شده است …

پیام های استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان – اخبار ایران و جهان

newsreaders.ir/search/?q=پیام+های+استفاده+روسیه+از+پایگاه…همدان

دومین حمله سوخوها به داعش از همدان +فیلم … استفاده از پايگاه هوايي همدان به بمب افکن هاي روسيه اجازه می دهد افزون بر حمل مهمات بیشتر، میدان عملیات خود را در سوریه گسترش دهند. …. تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+عکس … فروند هواپیمای سوخو ۳۴ نیروی هوايي ارتش روسيه مستقر در باند فرودگاه شهید نوژه همدان مشخص می باشند.

همه احتمالات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا +عکس …

sadkhabar.ir/…/همه-احتمالات-درباره-سقوط-هواپیمایروسی-در-صحرای-سین…

۱۵ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همه احتمالات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا +عکس و فیلم … از برخاستن از فرودگاه «شرم الشیخ» در سینای مصر و در حالی که عازم «سن … رسانه های روسی احتمال دیگری مبنی بر جاسازی مواد منفجره در هواپیما پیش از …. از هلاکت داعشی ایرانی تا جنگنده‌های روسی در همدان و رجزخوانی لات‌های تهران برای تروریست‌ها!

المصدرنیوز با رد ادعای BBC فارسی: منابع عکس ما از همدان از …

www.imannews.ir/…با-رد…/-منابع-عکس-ما-از-همدان-از-داخل-ایران-نیست

۲ ساعت پیش – وبگاه خبری المصدر نیوز که گفته‌ می‌شود تصاویر اولیه از هواپیماهای روسیه در همدان را منتشر کرده … عکس و خبر هواپیماهای نظامی روسیه در فرودگاه نوژه را هفته پیش منتشر … اکران مردمی فیلم آبنبات چوبی با حضور بازیگران زن و مرد!

تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+عکس – گام نیوز

gamnews.ir/module/news/40049/

۳ روز پیش – تصاویر ماهواره های آمریکا از پایگاه نظامی همدان+عکس … فروند هواپیمای سوخو ۳۴ نیروی هوایی ارتش روسیه مستقر در باند فرودگاه شهید نوژه همدان مشخص …

عکس های استقبال پرشور مردم از عوامل فیلم فروشنده در …

bazigarnama.com › بازیگران

۷ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بازیگرنما:هواپیمای حامل عوامل فیلم فروشنده امروز راس ساعت ۱:۱۰ دقیقه بامداد در فرودگاه امام خمینی که … عکس های استقبال پرشور مردم از عوامل فیلم فروشنده در فرودگاه امام …. عکس ماهواره ای هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان.

پورتال پرشین وی

www.persianv.com/

حرف های جالب محمدرضا گلزار در مورد سفرش به هند و فیلم سلام بمبئی +تصاویر … تیپ امبر هرد با جین و تاپ مشکی در فرودگاه لوس آنجلس +عکسعکس های جدید منتشر شده از بازیگران و افراد مشهور ایرانی (۱۹۵) …. نتیجه سفر به عشق غذای هواپیمایی!

حمله بمب‌افکن‌های روسی به مواضع داعش از پایگاه همدان – گفتمان ما

goftemannews.com/123141/حمله-بمب‌افکن‌هایروسی-مواضع-داعش.htm

۶ روز پیش – رسانه‌های روسی از حمله بمب‌افکن‌های روسی به مواضع تروریستهای داعش از پایگاه … که به موجب آن هواپیماهای روسی از فرودگاه همدان برای حمله به مواضع داعش در سوریه استفاده می‌کنند. … مزیت اصلی برای هواپیماهای روسی کاهش قابل توجه زمان پرواز تا اهداف … انتقاد رسایی به تصویر انیمیشن همجنسگرایان روی بستنی+عکس …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.