گلستان آی تی

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

دسته بندی: اخبار
59 views
{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”qn52BrJbD09gbM:”,”oh”:478,”ou”:”http://biafun.com/wp-content/uploads/2016/10/Ahmadi-Biafun.com-1.jpg”,”ow”:492,”pt”:”Ahmadi-Biafun.com-1.jpg”,”rh”:”javuni.ir”,”ru”:”http://javuni.ir/news/263489″,”th”:150,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT99wrsIVklsPI7ZVLAlrITCKB7UN29TfxNGG0XGmuHpA3AUnTxI0dxCkjt”,”tw”:154}
{“cl”:12,”cr”:6,”id”:”epP3-morp3pBOM:”,”oh”:368,”ou”:”http://biafun.com/wp-content/uploads/2016/10/Ahmadi-Biafun.com-0.jpg”,”ow”:653,”pt”:”عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد | فان نیوز”,”rh”:”funnews.ir”,”ru”:”http://funnews.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87/”,”th”:124,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSu78h2tKYOikmdnDA7dAQfpUUWePOlpmWPmHyS5CEQVgKDs6ueha5Zky4″,”tw”:220}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cb”:15,”cl”:12,”cr”:21,”id”:”nAeWRnwkmAHvZM:”,”oh”:415,”ou”:”http://static1.ilna.ir/thumbnail/fEwTjqkUrAbt/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA0zOV2brdrNdfKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdgRBp56gpRC388ZB_gYzlXER0AlR2tO6tGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyEcblr67KW3ml3xeVOpt9jw,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg”,”ow”:600,”pt”:”تصاویر | بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد / ایلنا”,”rh”:”khabarfarsi.com”,”ru”:”http://khabarfarsi.com/ext/26131075″,”th”:131,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSmgueLTNh1FUHR4_vl2Au5KV03djuMzKXvP2jbMRVVbVzVIzdRX9HPW1ce”,”tw”:189}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cb”:21,”cl”:9,”cr”:15,”ct”:21,”id”:”Vx8X0HvtnnKkUM:”,”oh”:340,”ou”:”http://news.avalinha.com/media/no_image.gif”,”ow”:500,”pt”:”استقبال کم مردم رودبار از احمدی\u200c نژاد | اولین ها”,”rh”:”news.avalinha.com”,”ru”:”http://news.avalinha.com/post/660249.html”,”th”:129,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR8ZdU1Lq2nmDT59cU4aQMUE-ApTTqpU6wfFsd9YfE-I6s3VK1PwDO9bT8UAA”,”tw”:190}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cl”:6,”cr”:12,”id”:”l837DXmda7Z_6M:”,”oh”:367,”ou”:”http://news.avalinha.com/media/thumbs/c_%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA-avalinha-com-0.jpg”,”ow”:550,”pt”:”استقبال کم مردم رودبار از احمدی\u200c نژاد | اولین ها”,”rh”:”news.avalinha.com”,”ru”:”http://news.avalinha.com/post/660249.html”,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSoLQzzZwgv5YhOAq-quNosD4BxEKK9nmd0GWOKjy_WcCEc4daT5wGFsgau”,”tw”:178}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cl”:3,”cr”:6,”id”:”EYa1DsuXtGTaeM:”,”oh”:408,”ou”:”http://www.entekhab.ir/files/adv//4390_292.jpg”,”ow”:735,”pt”:”4390_292.jpg”,”rh”:”entekhab.ir”,”ru”:”http://www.entekhab.ir/fa/news/295919/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ_ArZCmvuEtvjyU2jvgeY5hKWrN0q4Fjha6HT1nQNUb1IN8SBgtG0iKtK8″,”tw”:214}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cb”:21,”cl”:15,”cr”:21,”id”:”ZeFjTUJrhN3BGM:”,”oh”:470,”ou”:”http://www.iscanews.ir/Media/Image/1394/11/15/635901915944278511.jpg”,”ow”:705,”pt”:”استقبال ۷ نفره بدون لبخند از احمدی\u200cنژاد | دمادم”,”rh”:”damadam.ir”,”ru”:”http://damadam.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-iscanews/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/title/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/id/3830551″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT5r7B91UFAPkx3t3UeIfI2UqhAo8SDT-oQB1xfRqTY74pPUyR3rjfk_F4″,”tw”:179}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cl”:3,”cr”:21,”ct”:18,”id”:”Urlr_ojcH_qvYM:”,”oh”:400,”ou”:”http://www.entekhab.ir/files/adv//4391_825.jpg”,”ow”:600,”pt”:”4391_825.jpg”,”rh”:”entekhab.ir”,”ru”:”http://www.entekhab.ir/fa/news/295919/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSBLq7ajphRk00axGIesbLP8hoJw25qqfWJOwpM0Lhw0ENvU6PEurhI800″,”tw”:179}
نتیجه تصویری برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:12,”ct”:18,”id”:”2Zx_mRnybizQ2M:”,”oh”:418,”ou”:”http://beroztarin.com/media/thumbs/c_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-beroztarin-com-0.jpg”,”ow”:600,”pt”:”بی\u200cتوجهی مردم رودبار به حضور احمدی\u200cنژاد در یکی از خیابان\u200cهای این شهر …”,”rh”:”beroztarin.com”,”ru”:”http://beroztarin.com/post/64924.html”,”th”:123,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQjcDa3kNsDQ_ptAT5aCoyOij8mPUp_d_pw974qIQNxWUkSSEr8WspnhUU”,”tw”:176}

تصاویر بیشتر برای استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد


عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد – …

dehkadeaftab.ir/عکساستقبالکم-و-بیتوجهیمردمرودباربهدکتراح

۱۴ دقیقه پیش – ۶ hours ago – عکس های استقبال کم مردم رودبار و بی توجهی مردم روبار به حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب سابق کشورمان که امروز ۱۳ مهر …

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد | …

funnews.ir/عکساستقبالکم-و-بیتوجهیمردمرودباربه/

۱۴ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود.

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد | …

damadam.ir › اخبار › بیا فان › سیاسی

۳ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود.

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

biafun.com › اخبار

۱۰ ساعت پیش – عکس های استقبال کم مردم رودبار و بی توجهی مردم روبار به حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب سابق کشورمان که امروز ۱۳ مهر ۹۵ اتفاق …

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

javuni.ir/news/263489

۱۰ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود.

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد – …

newjadid.ir › نکا وان موزیک

عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد. سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵; ۲ views; admin; دیدگاه‌ها برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر …

فیلم استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد

www.parvanefun.ir/فیلم-استقبالکم-و-بیتوجهیمردمرودباربهدک

۴۶ دقیقه پیش – عکس های استقبال کم مردم رودبار و بی توجهی مردم روبار به حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور … عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر …

تصاویر/ بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد – فرادید

faradeed.ir/fa/news/…/تصاویر-بی‌توجهیمردمرودباربه-حضور-احمدی‌نژا

۹ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود.

فیلم استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد – …

indexwar.ir/tag/دکتراحمدینژاد/

۳ ساعت پیش – عکس های استقبال کم مردم رودبار و بی توجهی مردم روبار به حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب سابق کشورمان که … سایت تفریحی بیا فان …

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های …

aftabnews.ir/…/بی‌توجهیمردمرودباربه-حضور-احمدی‌نژاد-در-یکی-از-خیا…

۱۴ ساعت پیش – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر … احمدي‌نژاد موضوع قابل تاملي وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا … کو عکس ها ؟

پایگاه خبری تحلیلی میدان ۷۲ » بی‌توجهی مردم رودبار به …

۷۲sq.com/news/120916/بی‌توجهیمردمرودباربه-حضور-احمدی‌ن

۱۲ ساعت پیش – پایگاه رسانه ای حامیان مردمی دکتر محمود احمدی نژاد. … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر … احمدی‌نژاد موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … در یکی از تصاویر منتشر شده، تصاویر چند فرد با فاصله کم از احمدی‌نژاد است که ترجیح داده‌ بودند به خیابان نگاه کنند تا …

الف – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد

alef.ir/vdcd9j0sfyt0nn6.2a2y.html?398961

۱۱ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر … عکس و فیلم … اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … دکتر احمدی نژاد جای خلوتی را برای کارشخصی توقف کردند. … کارنامه افتضاح باعث این بی اعتنایی است و مردم به این امر کاملا واقفند.

بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد – تک موج

www.takmoj.com/tag/بیتوجهیمردمرودباربهدکتراحمدینژاد

عکسی از استقبال کم مردم رودبار به محمود احمدی نژاد … حمدی نژاد , احمدی نژاد ۱۳ مهر ۹۵ , احمدی نژاد در رودبار , احمدی نژاد در رودبار ۱۳ مهر ۹۵ , استقبال از احمدی نژاد در رودبار , دکتر احمدی نژاد … ازدواج شیوا صفایی مدل ایرانی با محمد حدید ثروتمند عرب + عکس.

تصاویر – ایلنا | بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد – …

khabarfarsi.com/n/26131075

۲ ساعت پیش – استقبال کم مردم رودبار از احمدی نژاد; نامه – سه شنبه ۱۴:۲۲ بی توجهی مردم … تصاویر/ بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد; الف – سه شنبه ۱۲:۴۴

بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد در یکی از خیابان های …

www.ghatreh.com/…/توجهیمردمرودبار-حضور-احمدینژاد-یکی-خیابان-ها…

۱۶ ساعت پیش – روزنامه آرمان نوشت؛احمدی نژاد دیروز به رودبار رفت؛ البته روز دوشنبه بود و نماز جمعه ای برگزار نمی شد که در آن ح. … حضور سرزده دکتراحمدی نژاد در رودبار + تصاویر … بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد در یکی از خیابان های این شهر … استقبال ۷ نفره بدون لبخند از احمدی نژاددیروز حضور او در رودبار موضوع چندان …

استقبال کم مردم رودبار از احمدی‌ نژاد – نشر اخبار

www.nashrnews.org/news/…/استقبال+کم+مردم+رودبار+از+احمدی+نژاد

حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر … شهرستان ملارد برای سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به استقبال امده اند.

اخبار احمدی نژاد – جستجوگر اخبار تی نیوز

tnews.ir/tags/احمدینژاد?page=3

سخنگوی جبهه پیروان: از حضور نیافتن احمدی نژاد استقبال می کنیم/ کمیته انتخابات … کنایه به احمدی نژاد در صحن مجلس /شکر در محله آقای وزیر کیلویی چند؟ … بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد در یکی از خیابان های این شهر بی توجهی مردم …. نبود/ اصولگرایان در حد کاندیدای ریاست جمهوری کم نیستند فعالیت احمدی نژاد به نفع …

استقبال ویژه مردم رودبار از حضور احمدی‌نژاد در خیابان (عكس) / …

wwwkhabar.ir/9344113

حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده … خود عامل به حرف هایش باشد/ وهابیت سعی می کند چراغ عزاداری امام حسین(ع) را کم نور کند … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر . … دولت بهار: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در ادامه سفرش به گیلان دقایقی …

استقبال کم مردم رودبار از احمدی‌ نژاد – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/…/استقبالکممردمرودبار-از-احمدی‌نژاد

۹ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در … با سلام ای کاش دکتر احمدی نژاد تشریف میآورد انزلی تا هزاران گوسفند … اگر در دو عکس دقت کنید . … این رونمیشه گفت استقبال کم مردم چون هیچی مشخص نیست که ایشون … محبوبیت احمدی نژاد در خارج از کشور همچون ریاست جمهوری اش به اتمام نرسید.

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های …

www.khabar-24.com/…/بی+توجهی+مردم+رودبار+به+حضور+احمدی+نژاد+د…

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – روزنامه آرمان نوشت؛احمدی‌نژاد دیروز به رودبار رفت؛ البته … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر … شده در سايت‌هاي حاميان احمدي‌نژاد موضوع قابل تاملي وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … شده، تصاوير چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه …

بالاترین: لینک‌های تازه

https://www.balatarin.com/links/recent/

۵ ساعت پیش – عکسی از استقبال کم مردم رودبار به محمود احمدی نژادعکس های استقبال کم مردم رودبار و بی توجهی مردم روبار به حضور دکتر محمود احمدی نژاد…. ۲; ۰.

هرلحظه، استقبال کم مردم رودبار از احمدی‌ نژاد

harlahze.com/اخبار-سیاسی/استقبالکممردمرودبار-از-احمدی‌نژاد

رتبه: ۹۶% – ‏۹۰۷ نقد

۸ ساعت پیش – حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در … استقبال کم مردم رودبار از حضور احمدی‌ نژاد … فعالیت احمدی‌ نژاد به نفع هیچ‌کس نبود …. از جناب دکتر طلب دارن من موندم از این مهمانوازی از طرف مردم خوب انزلی با جرات اعلام …. دفتر صادق شیرازی در عوض پایین آوردن عکس شهدا و امام به هیئات بودجه می‌دهد/ …

خبر پارسی جو

khabar.parsijoo.ir/?type=firstpage

دکتر مسعود پزشکیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر بی توجهی مجلس به تخلفات … تصاویر/ بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد.

بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد در یکی از خیابان های …

www.akairan.com/havades-akhbar/…/news20161048112379135.html

۱۶ ساعت پیش – بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژاد در یکی از خیابان های این شهر … به گزارش آکاایران استقبال ۷ نفره بدون لبخند از احمدی نژاد … در این عکس ها در نهایت ۶ یا ۷ نفر در اطراف احمدی نژاد هستند که محافظانش هم در این … با فاصله کم از احمدی نژاد است که ترجیح داده بودند به خیابان نگاه کنند تا اینکه ….. دکتر دین محمدی …

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های …

khabarpu.com/k.php?u…2K7YqNixINiv2KfYug==

۱۵ ساعت پیش – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر – خبر داغ | خبرپو. … (دکتر علی شریعتی) اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است. …. چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا … به نظر مي‌رسد با توجه به عدم استقبال او در ادامه سفرهاي استاني خود تجديد …

استقبال کم مردم رودبار از احمدی‌ نژاد – سیس ۹۸

sis98.ir/news/117199

در این عکس‌ها در نهایت چند نفر در اطراف احمدی‌نژاد هستند که در ا. … پایگاه خبری انتخاب: حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در … تصاویر عکس العمل مردم در هوای طوفانی · ضرورت رویکرد اجتماعی و طرح های مردم یاری در ماموریت های… زیبا کلام: اعتماد مردم به مسئولان کم است … مسکن بی مهری با مردم چه کرد؟

برگزاری یادواره شهید رجایی با سخنرانی دکتر احمدی نژاد در …

www.dolatebahar.com/…/برگزاری-یادواره-شهید-رجایی-با-سخنرانی-دک

۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دولت بهار: دکتر محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه (۴ شهریور ماه) در یادواره شهید ….. اخراج استاندارمازندران به دلیل استقبال کم ازروحانی یادته … ۱:فیلم های استقبال مردم قزوین روکه تاساعات آینده توی سایت …. شمایید که پرچم دار مبارزه با فساد و تزویر و بی عدالتی هستید. ….. حضور سرزده دکتراحمدی نژاد در رودبار + تصاویر.

آیا فقط ۷ نفر از احمدی‌نژاد استقبال کردند؟ +عکس – بازتاب ۲۴

baztab24.com/…/آیا+فقط+۷+نفر+از+احمدی+نژاد+استقبال+کردند+عکس

صراط: روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت: احمدی‌نژاد دیروز به رودبار رفت؛ البته روز … و قابل توجهي نبود بلكه در تصاوير منتشر شده در سايت‌هاي حاميان احمدي‌نژاد موضوع قابل … توجيه شود كه مردم عادي به دليل نشناختن احمدي‌نژاد بي تفاوت از كنار او رد مي‌شدند! … شده، تصاوير چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان …

آیا فقط ۷ نفر از احمدی‌نژاد استقبال کردند؟ +عکس – تفسیر …

www.tafsir-news.ir/…/آیا+فقط+۷+نفر+از+احمدی+نژاد+استقبال+کردند+…

صراط: روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت: احمدی‌نژاد دیروز به رودبار رفت؛ البته روز … و قابل توجهي نبود بلكه در تصاوير منتشر شده در سايت‌هاي حاميان احمدي‌نژاد موضوع قابل … توجيه شود كه مردم عادي به دليل نشناختن احمدي‌نژاد بي تفاوت از كنار او رد مي‌شدند! … شده، تصاوير چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان …

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های …

vista.ir/…/بی‌توجهیمردمرودباربه-حضور-احمدی‌نژاد-در-یکی-از-خیابان‌ها…

۱۶ ساعت پیش – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر … در يكي از تصاوير منتشر شده، تصاوير چند فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا … به نظر مي‌رسد با توجه به عدم استقبال او در ادامه سفرهاي استاني خود … عکس:دکتر محمدباقر شمس اللهی فرزند مرحومه فاطمه خامنه ای.

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد – تیتر خوان

titrkhon.com/1395/07/13/بی‌توجهیمردمرودباربه-حضور-احمدی‌ن-۲/

۲ ساعت پیش – عکس و فیلم · یادداشت بینندگان … حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … دکتر احمدی نژاد جای خلوتی را برای کارشخصی توقف کردند. … کارنامه افتضاح باعث این بی اعتنایی است و مردم به این امر کاملا واقفند.

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد | خبر ۵

khabar5.com/News/1271331/b

۱۱ ساعت پیش – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد. … عکس و فیلم … نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود.

سایت استان کهگیلویه و بویراحمد

پایدار: بی‌توجهی اعضای شورای شهر نسبت به غارت اموال عمومی/هدایت اکبری: لفظ غارتگری مناسب نیست. ظهر امروز جلسه شورای …. نمایشگاه انفرادی عکس رضا علمداری … نامه تند دانشجویان اصلاح طلب گچساران به دکتر میرزاده · خمینی سرباز کم نیاورد، سن عشق را پایین آورد … تصاویر: استقبال ویژه مردم رودبار از حضور احمدی‌نژاد در خیابان!

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد – SPI News

spinews.ir › نگاتیو

۱۱ ساعت پیش – عکس و فیلم … حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … دکتر علی شریعتی در کنار اهرام ثلاثه … عامل گرانی کم سابقه برنج در بازار ….. بازگشت به صفحه اصلی نگاتیو بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد.

استقبال کم مردم رودبار از احمدی‌ نژاد – خبر روز

khabarrooz.xyz/news/272036

پایگاه خبری انتخاب: حضور احمدی نژاد در رودبار موضوع چندان عجیب و قابل توجهی نبود اما در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود …

پایگاه خبری تحلیلی خرداد

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد. در یک از خیابان‌هـا … آن امام عزیز را شکسته است؟! همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند . …. رونمایی از خودرو ضد اغتشاش بومی + عکس … شتاب منفی بورس کم شد …

اینفوگرافیک؛ معرفی پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد

www.ahmadinejad.ir › اخبار

۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دستاوردها: ۸ سال دستاوردهای بی نظیر خدمتگزاران مردم در دولت دکتر احمدی … یادداشت ها: یادداشت هایی به قلم دکتر محمود احمدی نژاد پیرامون مباحث … استقبال مردم گرگان از دکتر احمدی نژاد … انها در قالب پوستر و عکس روحی تازه به کالبد این گفتنان ببخشیم . اگر چه این روزها کم تر اون صحبت های پر مغز و انقلابی دکتر که …

تصاویر/ بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژادحضور احمدی …

tebjoo.ir/…/+بی+توجهی+مردم+رودبار+به+حضور+احمدی+نژادحضور+احمدی

۸ ساعت پیش – تصاویر/ بی توجهی مردم رودبار به حضور احمدی نژادحضور احمدی نژاد در رودبار موضوع … در تصاویر منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … سلامت نیوز :آمارها مي‌گويند، تعداد زناني که به دستمزدهاي بسيار کم رضايت … اما به عقیده دکتر کیمبرلی شارکی درمانگر جنسی این یک خبر خوب است.

احمدی‌نژاد شهردار تهران نخواهد شد | خبروان

khabarone.ir/news/4055902

۹ ساعت پیش – مقام معظم رهبری در دیداری كه با آقای احمدی‌نژاد داشتند به ایشان توصیه …. كرده و حلقه تصمیم‌گیری را به اطرافیان خود محدود كرده‌اند باید كم كم فضا را … مختلف به رویكرد مرحوم دكتر حسن حبیبی در عرصه سیاسی شباهت دارد. … +عکس, صراط … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر, بازخبر.

حضور ملیکا شریفی نیا, لیلا بلوکات و شبنم قلی خانی در …

hamejoo.ir › گوناگون

۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عکس هایی بصورت اختصاصی از حضور بازیگران زن از جمله ملیکا شریفی … تصاویر/ بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد … منتشر شده موضوع قابل تاملی وجود داشت و آن هم عدم استقبال از او بود. … قرار بود سرپناهش باشد، مسکن مهری که در چاله خالی آسانسورش سقوط کرد و کم بینا شد. … الانم مامانم داداشمو برده دکتر.

پایگاه خبری تحلیلی پیغام

سر سوزنی برای باشگاه و فوتبال شهرم کم نگذاشته ام … دکتر عباس عاشوري نژاد … پیغام: معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر گفت: با توجه به نگاه ویژه در دولت … تصاویر استقبال از علی رضا صمیمی استقبال شد … دانش آموزان گناوه ای قلب سالم را در ساحل به نمایش گذاشتند+عکس … تصاویر/ بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد …

بی‌توجهی مردم آبادان به برنامه انتخاباتی برادر رئیس‌جمهور – …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › سياسي

عکس العمل حامیان و رسانه های دولت های بعدی (مدعیان اصلاحات) به همچین رفتاری را هم …. از بی کفایتی مسولان محلی در شهر محروم بره سر رودبار هم بنویسید که مردم را جان ….. راي ملت به دكتر احمدي نژاد روز ۲۲ خرداد مشخص ميگردد. ….. سالن محل برگزاری سخنرانی انتخاباتی ایشان در حمایت از اقای احمدی نژاد این قدر جمعیت کم داشت که ایشان به …

اخبار پارسیک – استقبال ۷ نفره از احمدی‌نژاد!

news.parseek.ir/Url/?id=13074023

۱۷ ساعت پیش – ديروز حضور او در رودبار موضوع چندان عجيب و قابل توجهي نبود بلكه در تصاوير … نكته قابل توجه‌تر اينكه در چهره هيچ يك از افرادي كه به دور احمدي‌نژاد جمع شده‌اند … شود كه مردم عادي به دليل نشناختن احمدي‌نژاد بي تفاوت از كنار او رد مي‌شدند! … فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا اينكه …

بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های …

www.linkjoo.ir/?page=matn&code=linkjoo840481337280110

۱۵ ساعت پیش – بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر ** روزنامه آرمان نوشت؛ …. با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا اينكه سخني با … به نظر مي‌رسد با توجه به عدم استقبال او در ادامه سفرهاي استاني خود تجديد نظر … عکس:دکتر محمدباقر شمس اللهی فرزند مرحومه فاطمه خامنه ای.

درگيري در دفتر احمدي نژاد – اخبار ایران و جهان

newsshare.ir/search/?q=درگيري+در+دفتر+احمدي+نژاد

تصاوير حضور او در نماز جمعه آستانه اشرفيه در سايت‌هاي حامي احمدي‌نژاد به شكل وسيع منتشر …. بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر.

از کجا بفهمیم فرزندمان کم خون است – آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › بهداشت و درمان › بیماریها

۹ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – بروز کم خونی در شیرخواران شایع است و بیش از ۴۰ درصد کودکان حتما … آقای دکتر! …. سهولت اخذ روادید و نزدیکی مسافت، مهم ترین دلایل استقبال ایرانیان از تحصیل در اروپاست. … تصاویرِ بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد … پایان بازیِ «صورتک‌های سنگی هترا»؛ سند کهن نمایش ایران به دست داعش نابود شد+عکس.

مردان بخوانند تا اسپرم قوی تری داشته باشند – آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › بهداشت و درمان › توصیه های پزشکی

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نقش مرد در یک بارداری خوب و بی نقص و به دنیا آمدن نوزاد اگر از نقش زن بیشتر … این دو عامل یعنی تعداد کم اسپرم و کم تحرکی آنها با ناباروری در مردان ارتباط مستقیم دارد. …. تصاویرِ بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد … پایان بازیِ «صورتک‌های سنگی هترا»؛ سند کهن نمایش ایران به دست داعش نابود شد+عکس.

گلایه دانشجویان دانشگاه جابربن‌حیان از بی‌توجهی نماینده رشت …

diyarmirza.ir/1394/03/آیا-تجمع-هسته‌ای-روز-سه‎شنبه-در-گیلان/

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گلایه دانشجویان دانشگاه جابربن حیان گیلان از بی توجهی نماینده رشت … عدم توجه آقای کوچکی نژاد گفتند: ما دانشجویان از نماینده محترم مردم رشت به عنوان نایب … ۳۰ میلیون تومان برای خواننده ای که کنسرتش در رشت به دلیل عدم استقبال مردم لغو شد! … با احترام به شخصیت و هنر دکتر محمد اصفهانی باید خطاب به دوستان …

استقبال متفاوت روحانی از بانوی اول کره همراه با اسب و سواره …

payeshonline.com/…/استقبال_متفاوت_روحانی_بانوی_اول_کره_همراه_اس…

استقبال روحانی از رئیس جمهور کره جنوبی, استقبال رسمی, پارک گئون هی, … هدف ایجاد تحرکی جدی در روابط رو به توسعه دو کشور از جمله محورهای مذاکرات خانم پارک و دکتر روحانی و هیات‌های عالیرتبه ایران و کره جنوبی است. … کم هزینه‌ترین و پر هزینه‌ترین خودرو‌های جهان … بی‌توجهی مردم رودبار به حضور احمدی‌نژاد در یکی از خیابان‌های این شهر …

جوانی که با کمتر از ۸میلیون مزرعه دار شد/ کم توجهی سیستم …

www.8deynews.com/…/جوانی-که-با-کمتر-از-۸میلیون-مزرعه-دار-شد/

۵ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چهار شهید گمنام، مهمان مردم گیلان در روز عرفه خواهند شد; نماینده مجلس شورای اسلامی: abbasi … امروز به یکی از کشاوزران موفق تبدیل شده و در عین سن کم و بی تجربگی اش … متاسفانه بخاطر کم توجهی سیستم آموزشی ما به استعدادهای نوجوانان در زمان …. گزارش تصویری از حضور دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان در …

سایت نفتی سردار جنگل اسیر بی تدبیری مدیران استان/ چشم …

www.8deynews.com/…/سایت-نفتی-سردار-جنگل-اسیر-بی-تدبیری-مد…

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مردم آمریکا مانده‌اند به ترامپ دیوانه‌ رأی دهند یا به کلینتون دروغگو; پرویز …. این استان گیلان است که به خاطر کم توجهی مسئولین به بخش کشاورزی و نبود کارخانه … نامه اعتراضی مردم رودسر خطاب به معصومه ابتکار + عکس; n00435008-b … گیلان · گزارش تصویری از حضور دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشورمان در …

عذرخواهی مقامات کره شمالی از مردم – صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/عذرخواهی-مقامات-کره-شمالی-از-مردم

اخبار بین الملل – عذرخواهی کم سابقه مقامات کره شمالی از مردم یک رسانه غربی از اقدام کمبه گزارش مهر، شبکه خبری بی بی سی از عذرخواهی مقامات کره شمالی از جمله چوئه پو ایل …. به گزارش ایرنا دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سلسله گفت و گوهای خود با رسانه های مختلف … بروس ویلیس از مردم عذرخواهی کرد + عکس‌های قسمت جدید «جان‌سخت» …

استقبال ۷ نفره از احمدی نژاد! – TitreAkhbar – تیتر اخبار

titreakhbar.com/view/36001245

۱۷ ساعت پیش – استقبال ۷ نفره بدون لبخند از احمدي‌نژاد ديروز حضور او در رودبار موضوع چندان عجيب و قابل توجهي نبود بلكه در تصاوير منتشر شده در سايت‌هاي حاميان احمدي‌نژاد موضوع … شود كه مردم عادي به دليل نشناختن احمدي‌نژاد بي تفاوت از كنار او رد مي‌شدند! … فرد با فاصله كم از احمدي‌نژاد است كه ترجيح داده‌ بودند به خيابان نگاه كنند تا …

سرطانِ کمتر با غذاهای سالمِ «کم کال» | News File

newsfile.ir/news/سرطانِ+کمتر+با+غذاهای+سالمِ+«کم+کال»

تسنیم – ۵ ساعت پیش; عکس | رکورد بیشترین بازی ها برای بارسلونا به گزارش … پارس فوتبال – ۱۸ ساعت پیش; یک زندانی مصری به دلیل بی‌توجهی پزشکی در زندان … ویستا – ۳ ساعت پیش; احمدی‌نژاد: مردم باید بگویند برجام چگونه بوده است سال ۹۶ ما کار … استخدام آشپزمسلط به غذاهای ایرانی آشپزمسلط به غذاهای ایرانی و تخته کارجهت …

تدبیر شرق

www.tadbireshargh.ir/

دکتر جهانگیری :ایجادجاذبه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مقدمه‌ی تحول گیلان · آقای … محسن یگانه به مردم لاهیجان /تاسف بابت محروم ساختن پایتخت فرهنگی استان از ….. ملک عبدالله خطاب به آیت‌الله هاشمی:با شیطان مذاکره می کنیم،اما با احمدی نژاد نه! …… بی توجهی برخی دستگاههای اجرایی به حوزه های اجتماعی و فرهنگی شایسته نیست …

اظهارات تند رئیس جمهور بی ارتباط با سفرش به سازمان ملل …

www.dana.ir/News/128442.html

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – اظهارات تند رئیس جمهور بی ارتباط با سفرش به سازمان ملل نیست/تهدید وزرات علوم … سیدشکرخدا موسوی گفت:نمی خواهم بگویم در دوران احمدی نژاد هیچ اشکالی در … مدت کم بورسیه به صورت گزینشی انجام داده است و کسانی که منسوب به جریان … نیست که با سران فتنه عکس یادگاری بیندازند هنوز مردم خیانت های فتنه گران …

دکتر حسینی: فرامین رهبری مورد توجه دکتر احمدی‌نژاد و اعضای …

seiho.ir/news/105181/

دکتر حسینی: فرامین رهبری مورد توجه دکتر احمدی‌نژاد و اعضای دولت بود / مردم به این … جمهور که در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری بود گام های قابل توجهی برداشتیم. … در مجموع در دولت های نهم و دهم فعالیت های بی سابقه ای از جمله مسکن مهر انجام شد . …. نوده، هنرمند جوان رودباری موفق به کسب مدال طلای جشنواره بین المللی عکس Doboj …

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست/احمدی نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار …

www.tabnakkhozestan.ir/…/پلیس-موظف-به-اجرای-اسلام-نیستاحمدینژاد-۷…

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست/احمدی نژاد ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی ها … ابتکار که با تیتر «پبام به پلیس» به استقبال سخنان روز شنبه رئیس‌جمهور …. منكر بودن از چنين پديده‌اي داشت، قطعاً به صواب نيست و بي‌توجهي به آن چه بسا در آينده …. مردم اطلاعات زیادی در این باره نداشته باشند تا از آثار احتمالی حذف یارانه نقدی کم …

وب سایت حسن روحانی | رویداد | همایش تدبیر و امید در ورزشگاه …

rouhani.ir/event.php?event_id=75

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – استقبال حامیان به حدی بود که درب‌های سالن شهید افراسیابی به دلیل تکمیل ظرفیت …… توانید از رای دکتر کم کنید یا مردم رو نا امید کنید به امید پیروزی برنده ی اصلی ما هستیم درود بر دکتر روحانی ….. منتقد با برنامه و جدی سیاست ها و اقدامات دولت احمدی نژاد . …. مایی که زندگیمون داره تو سکوت و بی توجهی از بین میره.

[PDF]گیالن در انتظار احمدی نژاد – شکوفه های زیتون

sh-zeitoun.ir/archive/447.pdf

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – دکتر. احمدی نژاد اکنون در سطح بین المللی یک شخصیت. بی بدیل و بی نظیر است به ویژه در جهانی ….. استقبال مردم می داند اما به نظر می رسد عملکرد.

آشتی مردم فومن با سینما – هرمزگان

tabnakhormozgan.ir/fa/news/30273/آشتی-مردم-فومن-با-سینما

۲۶ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش تابناک گیلان ، هنرهای هفتگانه و نمایشی یکی از ابزارهای … پخش فیلم سینماهای شهرستان‌ها را دلیل استقبال کم مردمی از سینما فومن … وی بزرگ‌ترین مشکل سینما را بی‌توجهی مردم و مسئولان این شهر به آن … رانش کوه در رودبار حادثه آفرید … نماینده به نامه بقایی / رسانه‌ها را برای انعکاس تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد …

حکم وزیر بهداشت برای دکتر حسن بهبودی – گیلان نوین

gilanenovin.ir/tag/احرار-گیل/

بازیگری که روز پدر را به رهبر انقلاب تبریک گفت+عکس … کسانی که نمی توانند در حوزه انتخابیه رشت و رودبار رای دهند … اتفاقات روز رشت جزیی از فرهنگ بومی مردم گیلان و رشت بوده! … دور از جمله زیباترین رودخانه‌های جهان بودند و امروزه به دلیل بی‌توجهی نسبت به این … وقتی حسنی در مناظره با کوچکی نژاد و آقازاده شرکت نمی کند!

مدیریت سرافراز مثل احمدی نژاد بود؛بی برنامه – تابناک اصفهان

tabnakesfahan.ir/fa/news/…/مدیریت-سرافراز-مثل-احمدینژاد-بودبی-بر…

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مدیریت سرافراز مثل احمدی نژاد بود؛بی برنامه … باید به دو نکته کم یا بی‌سابقه درباره رییس سابق صداوسیما اشاره کنیم؛ … اتکا به دوستان سابق و بی‌توجهی در جذب دوستان جدید از بین بدنه … استقبال از سرمایه گذار خارجی باشگاه داماش گیلان در رشت … رانش کوه در رودبار حادثه آفرید … چند درصد مردم کار نمی کنند؟

سوژه هاي خبري مردمي زير ذره بين ۲۰۳۰ را اينجا بنويسيد

www.yjc.ir/…/سوژه-هاي-خبري-مردمي-زير-ذره-بين-۲۰۳۰-را-اينجا-بنويس…

آقای دکتر هیچ گونه گله و شکایتی به اداره امور کشور در عرصه بین الملل نیست چراکه …… به اقای احمدی نژاد بگید خانواده های شاهدی که خون فرزندانشونو در راه خدا و در راه دین و …… آقایان سر زیر برف کرده و به خواسته مردم توجهی ندارند ، اگر مردم دم بسته اند و …… خاطر بی مهری ها و بی توجهی های همه ارکان جامعه به متصدیان اصلی تعلیم و تربیت …

از آغاز شمارش معکوس برای مرگ تالاب انزلی و سخنی با نامزدهای …

www.tabnakkohkiluye.ir/…/از-آغاز-شمارش-معکوس-برای-مرگ-تالاب-انزلی-و…

۱۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تابناک گیلان در نظر دارد که روزانه دو خبری که شاید به نوعی مهمترین اتفاق روز و هم … کلاهبرداری در گیلان و درخواست نماینده رشت برای برخورد با تخلفات احمدی نژاددکتر متقی طلب افزود: تالاب کوشیرو به وسعت ۲۶ هکتاری چه همسانی … این استاد دانشگاه گفت:به هر حال امروز برای مردم انزلی آزولا، سنبل و یا هرگونه …

تمام فراز و نشیب های رفتار نمایندگان گیلان با دولت تدبیر و …

www.khazaronline.com/view.aspx?op=1&id=31394

۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – منتقدان ریشه این رفتار او را بی‌توجهی به خواسته‌اش یعنی معرفی به ‌عنوان … مرعشی نماینده رودبار در مجلس هشتم رییس ستاد مردمی محمود احمدی‌نژاد بود. … گرفته اما او به ‌واسطه وفای به عهد با مردم رودبار حاضر به پذیرش نیست. … حالا هم شاید از حکیمی، نماینده رودبار به عنوان غایب بزرگ در سفر دکترکم حرف اما پرتلاش!

پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز – خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو

www.jamnews.ir/NSite/FullStory/?Id=7745

آيا غير از اين است که مسئولان استان گيلان به فکر مردم نيستند و به فکر چيزهاي … در استان گلستان شهرستان آزادشهر خيلي از اشخاص کم در آمد طبق تعهد بنياد …. كه چرا حقوق كارمندان مخابرات و پست بانك منطقه شميرانات بخش رودبار قصران را نميدهند ما ….. اين تعاوني روشن کنيد و به گوش آقاي دکتر احمدي نژاد برسانيد تلفن تماس خودم.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/…/fa/fa_50K.txt

به ۳۷۵۹۴۸۲٫ از ۲۹۳۷۷۸۵ … مردم ۲۵۰۰۹۴ … بی ۶۲۱۶۵٫ روی ۶۱۹۹۷٫ شهرستان ۶۱۹۵۴٫ بدون ۶۱۸۹۸٫ كار ۶۱۸۲۰٫ زمینه ۶۱۶۹۵ …. نژاد ۳۳۶۹۸ … کم ۲۸۸۵۰٫ برق ۲۸۸۴۰٫ پیدا ۲۸۸۲۷٫ اسراييل ۲۸۷۸۸٫ عامل ۲۸۷۵۰٫ ارتش ۲۸۶۹۱ … دکتر ۲۵۳۷۰ … استقبال ۲۲۴۹۰ …… عكس ۵۶۳۵٫ آشکار ۵۶۳۳٫ کارت ۵۶۳۱٫ ابتداي ۵۶۲۸٫ زياد ۵۶۲۶٫ تشريح ۵۶۲۰٫

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

delfanemrooz.ir/fa/search.php?str_search=دلفان

دکتر عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای الامی و عضو هئیت نظارت بر چهارمین دوره …… وی از بی توجهی مسئولان به هنرش ابراز ناخشنودی کرد. … احمدی نژاد که روزی با شعار شایسته سالاری ریاست دولت نهم را به عهده گرفته بود، با انتصاب داماد ….. رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان دلفان با انتقاد از استقبال ضعیف مردم به کتابخوانی …

اخبار دانشگاه های لرستان – خبر آزاد

www.khabareazad.ir/fa/search.php?str_search=وب

پایگاه اطلاع رسانی خبر آزاد: بی وضو زائر این خاک نباید چه کسی/ گفته این قوم نجس را ….. پایگاه اطلاع رسانی خبر آزاد: احمدی‌نژاد با بیان اینکه نظارت یعنی تطبیق دادن اقدامات …… به دکتر احمدی نژاد، کاربران تویتر این اظهارات مکین را مصداق بارزی از نژاد …… خبر آزاد: نماینده مردم ازنا و درود گفت: عامل اصلی محرومیت در لرستان کم توجهی …

مهمترین ملاک برای کارمندان خدمت به مردم است – پایگاه اطلاع …

khabbaz.ir/index.php?option=com_content&view=archive…27

با شروع جنگ تحمیلی تصمیم گرفت به جبهه برود اما کم سن و سال بود و این امر مانعی برای ….. وي تصريح کرد: در ادامه فعاليت دولت نهم، آقاي احمدي‌نژاد حاضر به ارايه گزارش ….. مردم شريف استان سمنان از فرزند برومند استان رئيس جمهور محبوب استقبال بي ….. وي ابراز داشت: بسياري امور است كه در برخي زمينه ها به عكس عمل مي شود و اولين …

اخبار سایت – انتشارات کتاب سرا

www.ketabsara.ir/Pages/News.aspx

و من ابای ندارم تا به مردم تاکید کنم که این آثار را مطالعه کنند.» ….. دارد کتاب‌های بیشتری بخوانند اما معمولا با استقبال كم فرزندان براي مطالعه روبه‌رو می‌شوند. به … موضوع دیگری که والدین به آن بی‌توجهی می‌کنند این است که اغلب دوست دارند …… احمدرضا احمدی نامزد ایرانی جایزه هانس گریستین آندرسن است و کتاب او با نام؛ همه چراغ‌های جهان.

“سکوت مشکوک” در فساد بزرگ ۳۷۰۰ میلیاردی/پرونده مختومه شد؟

iusfestivals.ir/1/

در ادامه در عکس های آپلود عکس نشست دکتر عباس کبریایی‌زاده، رییس سندیکای … اس تیبرای آنها به وجود بیوی اس تیرم تا در المپیک موفق باشند و شرمنده مردم نشوند. ….. برخی از آنها مانند دیوار مهربانی به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت و از در عکس های …… دست رد به سینه احمدی‌نژادوقتی در سال ۸۴ احمدی‌نژاد در تلاش بود دولتشوی اس …

آستارا نيوز گیل عکس

astaranews1.gilax.ir/

وی با اشاره به کم شدن ازدیاد نسل در جامعه ، اضافه کرد: توجه به معیشت مردم نیز …… دکتر حسین احمدی گفت: با توجه به اینکه مرکز فوریت های پزشکی آستارا در سطح سه …. شهروز قلی نژاد در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: یک جفت سارگپه بر اثر ….. استقبال بی سابقه مردم آستارا از کاندیدا دوره دهم مهندس پاک بین در تله سیفی آستارا.

دیوار مهربانی به منطقه ۶ آمد + تصاویر – صفحه نخست

www.tabnakazarsharghi.ir/fa/…/دیوار-مهربانی-به-منطقه-۶-آمد-تصاویر

۱۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سعادتی در مورد استقبال مردمی از این دیوارها نیز اظهار کرد: همین امروز که ما روی یکی از دیوارها … سوی مردم سریعا دیوار پر از لباس و کفش شد بنابراین اجرای این طرح به مردم فرصت می‌دهد تا … رانش کوه در رودبار حادثه آفرید … بی توجهی شهرداری تهران به کم آبی تهران با کاشت چمن … روایت وزیر احمدی‌نژاد از حقوق‌های نامتعارف.

عاقبت کابینه احمدی‌ نژاد در مجلس دهم / چهره‌هایی که از مجلس دهم …

www.tabnakyazd.ir/…/عاقبت-کابینه-احمدی‌نژاد-در-مجلس-دهم-چهره‌هایی-که-از…

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – چرایی رأی نیاوردن مصباح یزدی و حداد عادل / واکنش فرشاد پیوس به اول شدن دایی در نظرسنجی ۹۰ … در ميان استانداران دولت احمدي نژاد نيز دو نفر به مجلس دهم راه يافتند. … رییس جمهور گفت: در این مورد به صورت کم سابقه شخص اول قوه مجریه مورد خطاب … فراگیر و بی سابقه ای نسبت به گذشته بر فضای انتخابات حاکم بود.

ده نکته در مورد انتخابات اخیر ایران | منجیل نیوز

www.manjilnews.ir/?p=98207

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مراسم اعزام به جبهه جوانان منجیل و شهرستان رودباراستقبال پرشور مردم ایران از انتخابات با مشارکت ۶۲% یک پیروزی برای نظام … ۴- بالغ بر ۶۶% از اعضاء مجلس فعلی تغییر کرده اند اما پدیده بی … ای که به پدرخوانده حزب جبهه پایداری ،حامی دکتر احمدی نژاد است ، میباشد که … در این انتخابات هم موارد شوک آور کم نبود.راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
دیدگاه‌ها برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد بسته هستند
sadra

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه‌ها برای عکس استقبال کم و بی توجهی مردم رودبار به دکتر احمدی نژاد بسته هستندنظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند